Mensenrechten in Nederland 2013

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Juli 2014

Mensenrechten

Mensenrechten in Nederland niet altijd vanzelfsprekend
College doet 50 aanbevelingen aan de regering

 

Uit de tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 blijkt dat nog niet voor iedereen mensenrechten in de praktijk gelden. Eind 2013 kwam de erkenning dat racisme ook in Nederland speelt en aan de orde van de dag is. Op het werk, op straat en bij het uitgaan. Gemeenten moeten meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau. En voor vreemdelingen zijn mensenrechten nog steeds moeilijk(er) te realiseren. De rapportage biedt een beschouwing over 2013 en doet bijna 50 aanbevelingen aan de regering om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zijn mensenrechten kan realiseren.
 
Meer kennis in het onderwijs, voor professionals en gemeenten is nodig. "De mensenrechtelijke invalshoek is niet vanzelfsprekend. Niet in het vreemdelingenbeleid,  niet bij de Groningse aardbevingen en niet in het maatschappelijk debat rondom racisme. Mensenrechtenkennis is nodig want alleen als je het herkent kun je ernaar handelen.” aldus Laurien Koster, voorzitter van het College.
 
Mensenrechten 2013

Mensenrechten in Nederland 2013
Racisme: van ontkenning naar langzame erkenning
Dé ontwikkeling in 2013 is de verschuiving van ontkenning van het bestaan van racisme naar de eerste stappen van erkenning. Deze maatschappelijke discussie is mede aangewakkerd door het rapport van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa. Ook de discussie rondom de vraag of Zwarte Piet een racistisch fenomeen is en dagelijkse ervaringen met racisme – die eind 2013 wel nieuwswaarde hadden - hebben hier aan bijgedragen. Ministers en politici reageerden in eerste instantie ontkennend maar steeds meer erkenden zij dat racisme in Nederland bestaat. In 2014 zette deze trend zich voort en namen diverse bewindspersonen en politici steeds nadrukkelijker stelling tegen racisme en discriminatie. Een stap voorwaarts die vervolg moet krijgen. Het College doet een beroep op de Nederlandse regering om rassendiscriminatie jaarlijks op de agenda te zetten net als homodiscriminatie en antisemitisme.

Meer mensenrechten ontwikkelingen
Het College ziet onder andere de volgende ontwikkelingen die meer aandacht nodig hebben:

  • Vreemdelingen blijven een kwetsbare groep. Zo wordt vreemdelingendetentie en grensdetentie in 2013 niet als uiterst middel ingezet. Aanpassing van de wet is hiervoor nodig.
  • Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen komt nog steeds voor. Concrete maatregelen zijn nodig zoals een rapportageverplichting voor bedrijven en steekproeven door de Inspectie van SZW
  • Om huishoudelijke werkers ook toegang te geven tot sociale zekerheid is spoedige bekrachtiging en uitvoering van de International Labour Organisation (ILO) Verdrag 189 nodig.
  • Gemeenten moeten meer inzicht en kennis hebben van mensenrechten. De decentralisatie zorgt voor de overheveling van de taken naar gemeenten op het terrein waar mensenrechten dagelijks spelen: langdurige zorg en de Jeugdzorg.
  • Meer aandacht voor mensenrechten in het onderwijs: maak nadrukkelijk plaats voor mensenrechteneducatie in de kerndoelen.
  • Gaswinning in Groningen gaat ook om mensen en hun mensenrechten. Tot nu toe is bij de besluitvorming over gaswinning en afhandeling van schade onvoldoende aandacht besteed aan de verplichtingen die de overheid heeft op grond van de rechten van de mens.
Voor alle aanbevelingen zie www.mensenrechten.nl of download de jaarrapportage hier.
www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2014 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer

Email Marketing by ActiveCampaign